วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ดำเนินการล้างถังขยะ ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย

08 ก.พ. 66