วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ดำเนินการเก็บเศษอาหารเพื่อนำไปทำก๊าซชีวภาพ และขยายน้ำหนักจุลินทรีย์(EM)

08 ก.พ. 66