วันที่ 8 มีนาคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพิมาย จัดประชุมข้อราชการ เพื่อรับฟัง แก้ไขปัญหา และรวบรวมความต้องการของประชาชน ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนา เพื่อนำมากำหนดแนวทางในการพัฒนาเทศบาลตำบลพิมาย โดยมี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพิมาย หัวหน้าส่วนราชการอำเภอพิมาย ตัวแทนภาคประชาชน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลพิมาย ผู้เข้าร่วมประชุม

22 เม.ย. 65