วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้นางปวีณา สุวรรณศักดิ์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และ พ.จ.อ.ยุภา บอนสันเทียะ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่มอบน้ำดื่มและอาหารแห้งให้กับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ที่ต้องกักตัวตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19 ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย

09 ก.ค. 64