วันที่ 9 มีนาคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลพิมาย ลงพื้นที่ตรวจร้านค้าประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและจำหน่ายร้านชายและสะสมอาหาร ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย

22 เม.ย. 65