วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566

31 ส.ค. 66

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566

นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้ นายทองแถม สมนิยม รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย และนายปริษกร จรนิเทศ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล เป็นประธานในการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจำหน่ายสินค้า ตลาดไนท์บาร์ซ่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมหินทราย เทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา