วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566

01 ก.ย. 66

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมอำเภอพิมาย ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย, นายพิศาล พัฒนพีระเดช รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย, นายภักดี อุส่าห์ค้า เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย, นายปริษกร จรนิเทศ รองปลัดเทศบาลตำบลพิมาย รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล, นางสาวกัญจนพร มีศิลป์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และนางสาวเสาวลักษณ์ สร้อยสูงเนิน นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ร่วมประชุมเตรียมงานเทศกาลเที่ยวพิมาย ประจำปี 2566 นำโดยนายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการประชุม

โดยมี นายจิรัฏฐไชย จี่พิมาย นายอำเภอพิมาย, หัวหน้าส่วนราชการ, นายกเทศมนตรี และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เข้าร่วมด้วย