วันสตรีไทย ตรงกับวันที่ 1 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานให้เพื่อสตรีไทยได้มีโอกาสออกมาทำกิจกรรมร่วมกัน และส่งเสริมให้สตรีไทยมีความรู้ความสามารถทัดทียมสากล #วันสตรีไทย

01 ส.ค. 65