วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพิมาย ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมหินทรายเทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

18 พ.ค. 65