วางแผนเตรียมงานเทศกาลเที่ยวพิมาย นครราชสีมา ประจำปี 2566

05 ต.ค. 66
วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2566
นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วย นายภักดี อุส่าห์ค้า เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย, นายปริษกร จรนิเทศ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล, นางสาวกัญจนพร มีศิลป์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล, นางสาวเสาวลักษณ์ สร้อยสูงเนิน นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ลงพื้นที่วางแผนเตรียมงานเทศกาลเที่ยวพิมาย นครราชสีมา ประจำปี 2566 ณ ลานพรหมทัต ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

โดยมี นายสมโภชน์ ชั่งทอง ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) พร้อมด้วย หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย, หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมวางแผนเตรียมงานฯ