ศึกษาดูงานภายใต้โครงการอบรมและดูงานคณะกรรมการชุมชน ที่ปรึกษาชุมชน ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครชุมชน ประจำปี 2567

05 ก.ค. 67
เมื่อวันที่ 23 – 27 มิถุนายน 2567
นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการชุมชน ที่ปรึกษาชุมชน ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครชุมชน เทศบาลตำบลพิมาย ศึกษาดูงานภายใต้โครงการอบรมและดูงานคณะกรรมการชุมชน ที่ปรึกษาชุมชน ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครชุมชน ประจำปี 2567

สถานที่ศึกษาดูงาน ได้แก่
– กลุ่มวิสาหกิจชุมชน อบต.โคกกลอย ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
– ศึกษาดูงาน และรับฟังคำบรรยายหัวข้อ “การอนุรักษ์และพัฒนาย่านการค้าเมืองเก่า และการพัฒนาการท่องเที่ยว ย่านเมืองเก่าและนำมาปรับใช้ในชุมชน” ณ ย่านเมืองเก่าภูเก็ต ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
– ศึกษาดูงานวิสาหกิจ ท่องเที่ยวชุมชนคนบ้านกลางน้ำ และรับฟังบรรยายหัวข้อ “การบริหารจัดการชุมชนและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในท้องถิ่น” ณ เกาะปันหยี ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
– ศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายหัวข้อ “การมีส่วนร่วมของชุมชนและการส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยว” ณ เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยวหลาน อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
– ศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายหัวข้อ “การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี การเพิ่มมูลค่าของสินค้าชุมชน การบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะและการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” ณ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี