องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก เทศบาลตำบลพิมาย ร่วมรณรงค์ ลด ละ เลิก บุหรี่ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเด็กและเยาวชนตระหนัก สนใจ และมีส่วนร่วมในการควบคุมการบริโภคยาสูบ เพื่อการ ลด ละ เลิก บุหรี่

30 พ.ค. 65