เก็บภาพบรรยากาศตลาดเมืองพิมาย (15/06/67)

15 มิ.ย. 67