เทศบาลตำบลพิมาย การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT : LPA ) ประจำปี ๒๕๕๙

30 ก.ค. 59