เทศบาลตำบลพิมาย ขอความร่วมมือประชาชน ร้านค้า ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในพื้นที่เทศบาลตำบลพิมาย ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment (EIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกคำตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน ใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทำงาน

14 ก.พ. 66

https://itas.nacc.go.th/go/verifyotpeit?tokenId=991627&tokenValue=c7c35e4b-b321-4834-9f42-fb629b42edb4&departmentId=2693

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :