เรื่อง แนวทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร

25 เม.ย. 66

แนวทางการปฏิบัติการยุบสภาผู้แทนราษฎร