โครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการดูแลผู้ป่วยติดเตียง ปี 2566

23 ธ.ค. 66
วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น.
นายพิศาล พัฒนพีระเดช รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพิมาย, สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพิมาย และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลพิมาย เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการดูแลผู้ป่วยติดเตียง ปี 2566 ณ ห้องประชุมหินทราย เทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
ด้วย เทศบาลตำบลพิมาย ได้จัดทำโครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการดูแลผู้ป่วยติดเตียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลในใกล้ชิดได้อย่างปลอดภัยก่อนถึงโรงพยาบาล และมีความรู้ความสามารถในการดูแลฟื้นฟูสภาพแก่ผู้ป่วยติดเตียงได้
โดยมี นางสาวอัจฉราภา ประเทศา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ เป็นวิทยากร และประชาชน เข้าร่วมอบรมโครงการ