โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เทศบาลตำบลพิมาย ประจำปี 2566

21 ก.ค. 66

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 เทศบาลตำบลพิมาย ได้จัดโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต บูรณาการร่วมกับโครงการพัฒนาบุคลากรในสังกัด ด้านคุูุณธรรมและจริยธรม
ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมหินทราย เทศบาลตำบลพิมาย
โดยนางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และนายปริษกร จรนิเทศ รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลพิมาย เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ให้เกียรติเข้าร่วมเปิดโครงการฯและเข้าร่วมอบรมโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรทุกระดับในเทศบาลตำบลพิมาย มีจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล ประพฤติตนและปฎิบัติราชการด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้องตามหลักกฎหมาย มีจิตสำนึกในการให้บริการต่อหน่วยงานและประชาชนผู้รับบริการ ทำให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใส
2.เพื่อให้ภาครัฐและภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังพฤติกรรมในการทุจริตประพฤติมิชอบ
3.เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในช่องทางการร้องเรียนกล่าวโทษ การมีทัศนคติที่ดีต่อการเป็นผู้สอดส่องดูแล การเฝ้าระวังและการเข้ามามีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤศมิชอบ
กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเทศบาลตำบลพิมาย และประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลพิมาย