โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลพิมาย ประจำปี 2566

19 ก.ค. 66

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566 เทศบาลตำบลพิมาย ได้ดำเนินโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัยและภัยอื่นๆ) ครั้งที่ 2 ณ ลานจอดรถวัดเดิม
โดยมีนายปริษกร จรนิเทศ รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลพิมาย เป็นผู้ควบคุมการฝึกซ้อมให้กับพนักงานดับเพลิงดังกล่าว