โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลพิมาย ประจำปี 2566

21 ก.ค. 66

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 เทศบาลตำบลพิมาย ได้จัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัยและภัยอื่นๆ) บูรณาการร่วมกับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติเทศบาลตำบลพิมาย ประจำปี 2566 โดยนางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และนายปริษกร จรนิเทศ รองเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลพิมาย เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพิมาย เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯดังกล่าว มีการฝึกภาคปฎิบัติ จำลองเหตุการณ์ซ้อมแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดอุบัติเหตุทางถนนและเกิดเหตุอัคคีภัย โดยพนักงานดับเพลิง เจ้าหน้าที่เทศกิจ เทศบาลตำบลพิมาย หน่วยกู้ชีพกู้ภัย อาสาสมัครฝ่ายพลเรือน และผู้เข้ารับการฝึกอบรมตัวแทนชุมชน 9 ชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลพิมาย