โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลพิมาย ประจำปี 2566

17 ก.ค. 66