โครงการรณรงค์สร้างชุมชน น่าอยู่ หน้าบ้าน น่ามอง

28 ธ.ค. 66
วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 น.
นายภักดี อุส่าห์ค้า รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพิมาย และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลพิมาย เข้าร่วมโครงการรณรงค์สร้างชุมชน น่าอยู่ หน้าบ้าน น่ามอง ณ ถนนพิบูลย์รัตน์ (บริเวณหน้าวัดสระเพลง) อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลพิมาย ได้จัดทำโครงการรณรงค์สร้างชุมชน น่าอยู่ หน้าบ้าน น่ามอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาสภาพแวดล้อมของที่อยู่อาศัยและชุมชน รวมถึงให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในที่และทางสาธารณะ ถนน ทางเท้า และที่สาธารณะอื่นๆ อันจะทำให้สภาพภูมิทัศน์ของชุทชนสวยงาม มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป