โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program :T-VER)

06 ก.พ. 67
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น.
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลพิมาย ได้ติดตามการขับเคลื่อนการทวนสอบ การจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อนของ อปท. เพื่อรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก ในระดับหมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย
ตามที่ กระทรวงมหาดไทย ได้ขึ้นทะเบียนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ตามโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program :T-VER) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น