โครงการวิทยาลัยวัยหวานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2566

21 ก.ค. 66

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลพิมาย ได้จัดโครงการวิทยาลัยวัยหวานพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอพิมาย
โดยนางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯและนายปริษกร จรนิเทศ รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลพิมาย เป็นผู้กล่าวรายงานโดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าว
กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ ทั้ง 9 ชุมชน ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลพิมาย