โครงการส่งเสริมการจัดทำถังขยะอินทรีย์ครัวเรือน เทศบาลตำบลพิมาย

18 ก.ค. 66

โครงการส่งเสริมการจัดทำถังขยะอินทรีย์ครัวเรือน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลพิมาย ประจำปีงบประมาณ 2566

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมหินทราย โดยนายทองแถม สมนิยม รองนาเทศมนตรีให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ

พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเขต 1 และเขต 2 หัวหน้าส่วนราชการนำโดย นายปริษกร จรนิเทศน์ รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลพิมาย

หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานจ้างเทศบาล และผู้เข้าร่วมอบรมตัวแทนชุมชน 9 ชุมชน ผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลพิมาย และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในการจัดทำ

โครงการส่งเสริมการจัดทำถังขยะอินทรีย์ครัวเรือน เทศบาลตำบลพิมาย ดังกล่าว

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อขับเคลื่อนการลดปริมาณขยะมูลฝอยทั่วไปและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน
  2. เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นเหตุทำให้เกิดภาวะโลกร้อน
  3. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การจัดการขยะเปียกในครัวเรือน และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
  4. เพื่อรณรงค์ และขยายผลสู่การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและบูรณาการความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น