โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 5 ด้าน

28 มี.ค. 67
วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 น.

นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วย นายปริษกร จรนิเทศ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล, เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย และประชาชนผู้สูงอายุ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 5 ด้าน ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 (บางเขน) กรุงเทพมหานคร