โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 5 ด้าน

27 มิ.ย. 66

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 5 ด้าน
วันอังคารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมหินทรายเทศบาลตำบลพิมาย