โครงการอบรมระยะสั้นเพื่อส่งเสริมศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2567

21 มิ.ย. 67
เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 11.07 น.

นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วย พนักงานเทศบาลตำบลพิมาย เข้าร่วมโครงการอบรมระยะสั้นเพื่อส่งเสริมศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2567 ในหัวข้อ “ระบบงบประมาณ ความเปลี่ยนแปลง และการเป็นหน่วยรับงบประมาณตรง” ณ สถาบันพระปกเกล้า กรุงเทพมหานคร