โครงการอบรมระยะสั้นเพื่อส่งเสริมศักยภาพบุคลากรองค์การปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2567

15 มิ.ย. 67
ระหว่างเมื่อวันที่ 13-15 มิถุนายน 2567

นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วย พนักงานเทศบาลตำบลพิมาย เข้าร่วมโครงการอบรมระยะสั้นเพื่อส่งเสริมศักยภาพบุคลากรองค์การปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2567 ณ สถาบันพระปกเกล้า กรุงเทพมหานคร