โรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลพิมาย

26 มิ.ย. 67
”ส่งเสริมสุขภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ“
วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567
     กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลพิมาย ได้จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลพิมาย ภายใต้โครงการวิทยาลัยวัยหวาน พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 ให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชน หัวข้อในการเรียนในสัปดาหลังนี้ “ตุงใยแมงมุม”
     โดยมี นายปริษกร จรนิเทศ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลพิมาย มาพบปะพูดคุยกับผู้สูงอายุที่ร่วมโครงการฯ ณ ห้องประชุมหินทราย เทศบาลตำบลพิมาย