๙ มิถุนายน วันอานันทมหิดล

09 มิ.ย. 66

9 มิถุนายน วันอานันทมหิดล เป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ( รัชกาลที่ 8 ) ผู้ทรงให้กำเนิดวงการแพทย์ และ พระราชทานกำเนิดคณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย