การอบรมให้ความรู้เรื่องอัคคีภัยเบี้องต้นและการซ้อมแผนอัคคีภัย

24 พ.ค. 67
วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น.
เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สำนักปลัดฯ) เทศบาลตำบลพิมาย ร่วมเปิดการอบรมให้ความรู้เรื่องอัคคีภัยเบี้องต้นและการซ้อมแผนอัคคีภัย ณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิมาย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

โดยมี จ่าเอก บัญชา โมรานอก เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน เป็นวิทยากรในการอบรม