การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ และกำหนดวันเริ่มประชุมสัมยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป

25 ก.พ. 63

ประกาศสภา เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ