การนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลพิมาย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565

23 ธ.ค. 65

การนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลพิมาย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565