การนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลพิมาย สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565

26 ก.พ. 65

การนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลพิมาย สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565