การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประชาคมรับฟังปัญหาอุปสรรค ความต้องการของพี่น้องประชาชน เพื่อนำมาจัดทำแผนสุขภาพ/แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลพิมาย ประจำปี 2566

21 มี.ค. 66