กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลพิมาย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

15 มี.ค. 65