บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลพิมาย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 วันที่ 7 มิถุนายน 2564

25 พ.ค. 65

บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลพิมาย สมัยปร