บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลพิมาย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๔๖๔

25 พ.ค. 65

บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลพิมาย สมัยปร