บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลพิมาย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

23 ส.ค. 65

บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลพิมาย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565