บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลพิมาย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

09 ก.ย. 65

บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลพิมาย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565