บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลพิมาย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

29 ธ.ค. 65

บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลพิมาย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565