บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลพิมาย สมัยประชุม สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

19 พ.ค. 66

บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลพิมาย สมัยประชุม สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566