บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลพิมาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566

29 ก.ย. 66

บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลพิมาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566