ประกาศสภาเทศบาลตำบลพิมาย เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพิมาย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒

10 ก.ค. 62

เรียกประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่2