ประกาศสภาเทศบาลตำบลพิมาย เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป

18 ก.พ. 62

ประกาศสภาเทศบาลตำบลพิมาย เรื่อง การกำหนดส