ประกาศสภาเทศบาลตำบลพิมาย เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพิมาย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓

30 ก.ค. 63

ประกาศสภาเทศบาลตำบลพิมาย เรื่อง เรียกประช