ประกาศสภาเทศบาลตำบลพิมาย เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลพิมาย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

14 พ.ค. 64