ประกาศสภาเทศบาลตำบลพิมาย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพิมาย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

14 พ.ค. 64