ประกาศสภาเทศบาลตำบลพิมาย เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลพิมาย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565

22 ก.ค. 65

ประกาศสภาเทศบาลตำบลพิมาย เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลพิมาย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565